امروزه علوم اعصاب (نوروساينس) به عنوان رشته اي بين رشته اي محصوب مي شود كه به بررسي تمام جنبه هاي مطالعاتي سيستم عصبي مي پردازد. پژوهشگران اين شاخه از علم با رشته هاي ديگري همچون شيمي، علوم شناختي، علوم كامپيوتر، مهندسي، رياضيات، روانشناسي و پزشكي همكاري كرده تا بتوانند به مسايل و پرسش هاي موجود در زمينه مطالعاتي علوم اعصاب پاسخ دهند. حيطه تحقيقاتي نوروساينس كه عمدتا شامل جنبه هاي بيولوژي سلولي و مولكولي، تكاملي، ساختاري, عملكردي، محاسباتي و پزشكي سيستم عصبي مي باشد. مركز تحقيقات علوم اعصاب (نوروساينس) دانشگاه علوم پزشكي شاهرود فعاليت خود را به صورت غيرمصوب از سال 1395 آغاز كرده و هدف آن است تا با تلاش اعضاي هيات علمي مركز، موافقت اصولي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي را اخذ كند. اين مركز تلاش دارد تا با جذب دانشجويان و محققين علاقمند از تمامي رشته ها و انجام پروژه هاي تحقيقاتي مرتبط با تمام جنبه هاي علوم اعصاب به صورت دانشگاهي و بين دانشگاهي موجب ارتقاي اين رشته تحقيقاتي جذاب و در حال پيشرفت گردد.