چشم انداز (vision)

ما باید با استفاده از تجربه و توانایی موجود و استعداد های بالقوه اعضای هیئت علمی این مرکز به بالاترین میزان تولید علم در بین مراکز تحقیقات نورولوژی در سطح کشور دست یابیم.
رسالت((MISSION
2-1- آموزش و توانمندسازی پژوهشگران توانمند در زمینه در زمینه بیماری های مغز و اعصاب
2-2- انجام تحقیقات پایه ((bench study برای بیماری های مغز و اعصاب
2-3- انجام تحقیقت فراگیر شناختی(اپیدمیولوژی) برای بیماریهای مغز و اعصاب
2-4- انجام تحقیقات بالینی اعم از تحقیقات توصیفی مداخله ای و کار آزمایی های ببالینی در زمینه بیماری ها عروقی واستحاله ای مغزی
2-5- همکاری با سایر مراکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و کشور و سایر ارگان های بین المللی مطابق قوانین کشور
ارزش ها(VALUES)
3-1- رعایت قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی
3-2- پاسداری از ارزشهای والای انسانی
3-3- رعایت اخلاق حرفه ای
3-4- احترام به حقوق جامعه انسانی مورد پژوهش
3-5- رعایت حقوق حیوانات در امر پژوهش
4-فهرست ذی نفعان
4-1- بیماران
4-2- متخصصین نورولوژی، جراحی مغز و اعصاب، نورو ساینس، علوم فیزیکی و روانپزشکی
4-3- انجمن علوم اعصاب ایران
4-4- دانشجویان ودستیاران
4-5- محققین
4-6- اعضای هیئت علمی دانشگاه
4-7- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
4-8- وزارت بهداشت
5-عوامل داخلی
5-1- اعضای هیئت علمی مرکز و دانشگاه
5-2- تجهیزات مرکز
5-3- بودجه و امکانات
5-4- فضای فیزیکی و آزمایشگاهی
5-5- فیلد تحقیقاتی
5-6- مراکز تحقیقات تحت پوشش دانشگاه
5-7- ارتباط با معاونت پژوهشی
6-عوامل خارجی
6-1- سایر مراکز تحقیقاتی
6-2- دانشکده ها و دانشگاه های منطقه
6-3- فرهنگ جامعه
6-4- ارتباط با سایر مراکز دانشگاهی خارج از کشور
7-نقاط قوت(sterngths)
7-1- وجود اعضای هیئت علمی توانمند با…..بالا
7-2- وجود فیلد تحقیقاتی وسیع و مناسب
7-3- نضج تحقیقات بالینی در کشور
7-4- ارتباط مناسب با معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
7-5- وجود ارتباط با مراکز علمی تحقیقاتی خارج از کشور
7-6- استفاده از آزمایشگاه حیوانات
7-7-تجربه مدیریتی اعضای مؤسس
8-نقاط ضعف(weakness)
8-1- کمبود تجهیزات مورد نیاز مرکز
8-2- نداشتن بودجه مصوب
8-3- کمبود فضای فیزیکی و آزمایشگاهی
8-4- جذب برخی از اعضای هیئت علمی در سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه
8-5- ضعف انگیزه تحقیقاتی
8-6- ضعف ارتباط تنگاتنگ پژوهش و آموزش
8-7- ضعف ارتباط با صنایع و تجهیزات پزشکی مرتبط
9- فرصت ها(opportunities)
امکان استفاده از همکاری های یين دانشگاهی با دانشگاه صنعتي شاهرود، و ساير دانشگاههاي شمال شرق كشور
10-تهدیدات(treaths)
شیوع بالای بیماران عروقی و استحاله ای مغزی در ایران
11- استراتژی مرکز، استراتژی رشد و توسعه است که با نکات زیر محقق می گردد:
11-1- توجه به کیفیت تحقیقات
11-2- جلب همکاری و مشارکت محققین رشته مرتبط
11-3- ارتباط با صنعت (شرکت ها و سازندگان لوازم، ابزار و تجهیزات پزشکی)
11-4- مشارکت درون و برون سازمانی
11-5- مشتری محوری
11-6- ارتباط پژوهشی فرامرزی
11-7 پایش، نظارت و ارزشیابی