آدرس مركز تحقيقات علوم اعصاب:

شاهرود-ميدان هفت تير-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-مركز تخقيقات علوم اعصاب

شماره تماس:32395054-023