اولویت های پژوهشی مركز تحقيقات اعصاب
1-اعتیاد
2- درد
3-صرع
4-بررسی گیاهان دارویی موثر بر سیستم عصبی
5-حافظه و یادگیری
6-غربالگری مواد شیمیایی سنتز شده توسط همکاران شیمیدان و داروساز کشور
7-مقایسه کارایی و هم سنگی زیستی داروهای ساخت داخل با مشابهین خارجی آنها بر سیستم اعصاب
8-بیولوژی مولکولی