نحوه درج وابستگي سازماني مركز تحقيقات علوم اعصاب به صورت زير مي باشد:

مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

Neurosciences Research Center, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.